Thứ Bảy, ngày 03 tháng 1 năm 2015

Extracted from white fang

Bill grunted his disagreement with the diagnosis, and lapsed into silence. The day was like all days. Light came at nine o'clock.. At twelve o'clock the southern horizon was warmed by the unseen sun, and then began the cold grey of afternoon that would merge, three hours later, into night.

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 1 năm 2015

Có khó khăn thì mới có sự nỗ lực, có nỗ lực mới có thành công

Đầu tiên

This is newest post when etablish new domain.
All today was so bored. Sleep morning, afternoon. And awake in midnight.
So, I was happy, cause i post my thoughts. I've think so much about everything.
Hope someone read this blog can enjoy it.
I will started post article into this blog like jounalist. Train my english writing skill.
Hope it fun.!!!

Thứ Năm, ngày 01 tháng 1 năm 2015

Tên miền mới mobi4u.tk

Website đã cập nhật tên miền mới tại địa chỉ mobi4u.tk. Đây sẽ là chuyên trang về Ngôn ngữ phổ thông và ngôn ngữ lập trình
Cụ thể là Tiếng Anh, Tiếng Nhật (Ngôn ngữ phổ thông)
PHP, Java, Android, AVR , PIC microprocessor (Ngôn ngữ lập trình)

Chủ Nhật, ngày 07 tháng 12 năm 2014

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

7 venturing games popular in vietnam

Highwire, zipline or flyboard is the some of venturing games popular in vietnam recently. Let's make sense through paragraphs below
1 Highwire
Highwire is the new venturing game appear in vietnam. Requirements from player is brave, ingenuity.Player have to obey all regulations. wear helmet, protective clothing. Player will play on many wires that hang on high. narrow plywood attached at end wires. The misson is go through all wire and there is no falling. and time limited.